ประชาสัมพันธ์

สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับการตรวจติดตามมาตรฐาน ISO 27001 เวอร์ชัน 2013

สำนักคอมพิวเตอร์พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานใน ๓ ระบบ คือ ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 และ ISO 27001 : 2013 ซึ่งในครั้งนี้ สำนักคอมพิวเตอร์...

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ จัดโ...

เมื่อวันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาแอปพลิเคชัน บนแอนดรอยด์ (Androi...

สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ “Thailand Quality Co...

เมื่อวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ “Thailand Quality Conference The 17th Symposium on TQM Best Practices in Thailand” ซึ่งเป็นเว...

วิดีโอ