ประชาสัมพันธ์

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างและจ...

เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย WordPress” ให้แก่ ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ และนิสิต/นักศึ...

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การใช้สื่อออนไลน์เพื่อขยายตลา...

เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การใช้สื่อออนไลน์เพื่อขยายตลาดและโอกาสสู่กลุ่มประเทศ AEC” ให้แก่ ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ และนิสิต/นักศ...

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการเรียน...

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนด้วย Echo 360 Active Learning Platform (ALP)” ให้แก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลั...

วิดีโอ