ประชาสัมพันธ์

สำนักงานวิทยาลัยชุมชน ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ จัดฝึกอบรมและเสวนาแลกเปล...

สำนักงานวิทยาลัยชุมชน ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ จัดฝึกอบรมและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศของวิทยาลัยชุมชน ให้แก่บุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนทั่วประเ...

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแล...

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี ๒๕๕๙ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายที่รองรับ IPv6 ซึ่งประกาศเกียรติคุณ...

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการเครือ...

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการเครือข่ายในองค์กรเบื้องต้น รุ่นที่ ๒” ให้แก่ นิสิต/นักศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรภา...

วิดีโอ