ประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Moratuwa ประเทศศ...

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า อาจารย์ภาควิชารัฐประสาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิศวก...

โครงการอบรม “การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom”

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรม “การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom” สำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ควา...

กิจกรรม Big Cleaning Day ทำดี เพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำดี เพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

วิดีโอ