ประชาสัมพันธ์

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการเครือ...

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการเครือข่ายในองค์กรเบื้องต้น รุ่นที่ ๒” ให้แก่ นิสิต/นักศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรภา...

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ iTunes U...

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ iTunes U เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” ให้แก่อาจารย์ในมหาวิทย...

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการบำรุง...

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กเบื้องต้น”รุ่นที่ ๒ เพื่อให้อาจารย์ นิสิต เจ้าหน้า...

วิดีโอ