ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
BUCC > บล็อก > ข้อความติดประกาศ > ขั้นตอนการขาย - กรณีการขายโดยวิธีทอดตลาด
กุมภาพันธ์ 19
ขั้นตอนการขาย - กรณีการขายโดยวิธีทอดตลาด

ขั้นตอนการขาย - กรณีการขายโดยวิธีทอดตลาด

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

ส่วนที่ ๓ การจำหน่าย ข้อ ๖๙ (๑) ให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้ว

ไม่ได้ผลดีให้นำวิธีที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดหามาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาจัดหา

หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้

สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่จะขายต้องผ่านคณะกรรมการ ดังนี้

๑.      คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

๒.      คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๓.      คณะกรรมการประเมินราคา

การดำเนินงานขายต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ก่อน

ขั้นตอนการขายโดยวิธีทอดตลาด (กำหนด ๖๐ วันทำการ) ดังนี้

๑.      เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอขออนุมัติหัวหน้าส่วนงาน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคา โดยแต่งตั้ง

จากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยประธาน ๑ คน และกรรมการอีกอย่างน้อย ๒ คน หรือตามความเหมาะสมกับรายการพัสดุ พร้อมรายการครุภัณฑ์สำหรับการขายทอดตลาด

๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาให้กับคณะกรรมการทุกคนพร้อม

รายการครุภัณฑ์สำหรับการขายทอดตลาด

          ๓. คณะกรรมการประเมินราคา เริ่มดำเนินการประเมินราคา โดยใช้เกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาและอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมตรวจสอบรายการครุภัณฑ์และต้องพิจารณาราคาตลาดของพัสดุชนิดนั้น ๆ ณ วันปัจจุบันที่ประเมินราคากลางด้วย

          ๔. เมื่อคณะกรรมการประเมินราคาได้ดำเนินการแล้วเสร็จจะต้องรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนงาน

ภายใน ๑๐ วันทำการ นับจากลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาโดยจัดทำรายงานผลการประเมินราคาเสนอหัวหน้าส่วนงาน เสนอผ่านงานพัสดุ

๕. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานผลการประเมินราคา พร้อมเสนอขออนุมัติหัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยประธาน ๑ คน และกรรมการ

อีกอย่างน้อย ๒ คน หรือตามความเหมาะสมกับรายการพัสดุ พร้อมรายการครุภัณฑ์สำหรับการขายทอดตลาดที่มีราคาประเมินเรียบร้อยแล้ว และจัดทำเอกสารประกาศขายทอดตลาด

๖. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดให้กับคณะกรรมการทุกคน

พร้อมรายการครุภัณฑ์สำหรับการขายทอดตลาดที่มีราคาประเมินเรียบร้อย

          ๗.  เจ้าหน้าที่พัสดุนำสำเนาประกาศขายทอดตลาดพร้อมรายการครุภัณฑ์ ประกาศบนเว็บไซต์

ของมหาวิทยาลัย

. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดส่งสำเนาประกาศไปยังหน่วยงานดังต่อไปนี้ คือ

     -  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี

     -  ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

     -  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ อ...ท พัทยา

     -  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสนสุข

     -  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 ๙.  เจ้าหน้าที่พัสดุให้ผู้เข้าสนใจลงทะเบียน เพื่อดูสิ่งของรายการครุภัณฑ์ขายทอดตลาด ใช้ระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับปริมาณของรายการครุภัณฑ์สำหรับการขายทอดตลาดแต่ละครั้ง อาจเป็นเวลา ๑๐.๐๐ น.

ถึง ๑๑.๐๐ นเมื่อถึงกำหนดเวลาคณะกรรมการขายทอดตลาดให้ผู้สนใจได้ดูสิ่งของรายการครุภัณฑ์ได้ ตามเวลา

ที่กำหนดในประกาศ

๑๐. เจ้าหน้าที่พัสดุให้ผู้สนใจเข้าประมูลลงทะเบียนเพื่อการประมูลสิ่งของรายการครุภัณฑ์  ใช้ระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับปริมาณของรายการครุภัณฑ์สำหรับการขายทอดตลาดแต่ละครั้ง อาจเป็นเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ นกำหนดให้ลงทะเบียน และ ๑๑.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. เป็นเวลาขายทอดตลาด  เมื่อถึงกำหนดเวลาคณะกรรมการขายทอดตลาดเริ่มดำเนินการขายตลาดด้วยวิธีการให้ผู้ลงทะเบียนสู้ราคาผู้ใดให้ราคาสูงกว่าราคากลางที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยประเมินราคาไว้และสูงกว่าผู้ประมูลรายอื่น จึงถือว่าประมูลได้ (ตามบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการขายทอดตลาด) และให้ผู้ชนะการประมูลกรอกตามแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาด  และขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

          ๑๑. งานการเงินรับชำระเงินครบถ้วน และนำเงินส่ง (ขึ้นอยู่พัสดุนั้นว่าจัดซื้อมาด้วยเงินแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย)

          ๑๒.  คณะกรรมการขายทอดตลาดจัดทำรายงานผลการขายทอดตลาด  เสนอหัวหน้าส่วนงาน

ผ่านงานพัสดุ

          ๑๓.  เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกแบบใบนำครุภัณฑ์ออกซ่อภายนอกหรือจำหน่าย

หมายเลเอกสาร CC-SM-00-068

๑๔.  เจ้าหน้าที่พัสดุมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อ

          ๑๕.  เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงจ่ายออกจากบัญชี หรือทะเบียน พร้อมรายงานหัวหน้าส่วนราชการ

หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ เสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัยจำนวน ๑ ชุด

 

@@@@@@@@@@@@

 ​

ข้อคิดเห็น

ยังไม่มีข้อคิดเห็นสำหรับข้อความติดประกาศนี้