m004.jpg

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการด้านต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้
     มีการดำเนินการปรับปรุง จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๑ โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

โดยที่  อุปกรณ์เครือข่ายหลักประจำอาคาร   หมายถึง อุปกรณ์สวิทช์หลักพร้อมสายใยแก้วนำแสงเชื่อมโยงประจำอาคาร
          อาคาร                                        หมายถึง อาคารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดแสดงดังตาราง
อุปกรณ์เครือข่ายหลักพร้อมสายใยแก้วนำแสงเชื่อมโยงประจำอาคาร
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดำเนินการ
อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
 
อาคารสิรินธร
 
อาคารภาควิชาเคมี
 
อาคารภาควิชาฟิสิกส์
 
อาคารภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
 
อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
 
อาคารภาควิชาคณิตศาสตร์
 
อาคารคณะโลจิสติกส์
 
๑๐
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
 
๑๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติ รอบ คณะพยาบาลศาสตร์
 
๑๒
อาคารอนุรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์
 
๑๓
หอพักนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
 
๑๔
อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์
 
๑๕
อาคารโรงพยาบาล
 
๑๖
อาคารประภาศรี (โรงพยาบาล)
 
๑๗
อาคารคณะแพทยศาสตร์
 
๑๘
อาคารหอพักนิสิตแพทยศาสตร์
๑๙
อาคาร ภปร. (สำนักงานอธิการบดี)
 
๒๐
อาคารหอประชุมธำรงบัวศรี
 
๒๑
อาคารสำนักบริการวิชาการ
 
๒๒
อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
 
๒๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (เรียนรวม)
 
๒๔
อาคารศิลปวัฒนธรรมตะวันออก
 
๒๕
อาคารศูนย์นวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรม
 
๒๖
อาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 
๒๗
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
 
๒๘
อาคารสำนักหอสมุด
 
๒๙
อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
 
๓๐
อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี (QS1) คณะศึกษาศาสตร์
 
๓๑
อาคารฉลองราชย์ ๕๐ ปี โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
 
๓๒
อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี (QS2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
๓๓
อาคารกระแสร์ มาลยาภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
๓๔
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 
๓๕
อาคารสาขาเซรามิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
๓๖
อาคารสาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
๓๗
อาคารวิศวกรรมศาสตร์
 
๓๘
อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า
 
๓๙
อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ
 
๔๐
อาคารวิศวกรรมโยธา
 
๔๑
อาคารวิศวกรรมเคมี
 
๔๒
อาคารวิศวกรรมเครื่องกล
 
๔๓
อาคารศูนย์จีนศึกษา
 
๔๔
อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา (ชั่วคราว)
 
๔๕
อาคารเรือนพักรับรอง
 
๔๖
อาคารปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง
 
๔๗
สนามกีฬากลาง
 
๔๘
อาคารโรงยิม (สนามบาสเกตบอล)
 
๔๙
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
 
๕๐
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
 
๕๑
หอพักนิสิต ๑๔
 
๕๒
หอพักนิสิต ๑๕
 
๕๓
หอพักนิสิตเทาทอง
 
๕๔
หอพักนิสิตเทาทอง
 
๕๕
หอพักนิสิตเทาทอง
 
๕๖
อาคารชุดพักอาศัยเสนาะ อูนากูล
 
๕๗
อาคารชุดพักอาศัยเสนาะ อูนากูล
 
๕๘
อาคารชุดพักอาศัยเสนาะ อูนากูล
 
๕๙
อาคารชุดพักอาศัยมีชัย ฤชุพันธุ์
 
๖๐
อาคารชุดพักอาศัยมีชัย ฤชุพันธุ์
 
๖๑
อาคาร ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ ส่วนที่ MBA
 
๖๒
อาคาร ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ ส่วนที่ MPA
 
๖๓
วิทยาเขตจันทบุรี
 
๖๔
วิทยาเขตสระแก้ว
 
๖๕
กลุ่มอาคารกีฬา
 
๖๖
อาคารหอพักนิสิตเทาทอง
 
๖๗
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
 
รวม
๖๕
 

 รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์แสดงดังภาพ

  ภาพแผนผังระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา


มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวัดประสิทธิภาพของการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายในแต่ละเดือน สามารถนำมาคำนวณสัดส่วนระยะเวลาการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายที่ให้บริการได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๗ ของอุปกรณ์ที่ให้บริการทั้งหมด โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

 โดยที่ เวลาในการ uptime หมายถึง ระยะเวลาที่อุปกรณ์สามารถใช้งานได้
          เวลาทั้งหมด          หมายถึง ระยะเวลาที่อุปกรณ์ที่ต้องเปิดใช้งาน

รายละเอียดแสดงดังตาราง

ปี ..
เดือน
ร้อยละ
๒๕๕๕
ตุลาคม
๙๘.๑๘
พฤศจิกายน
๙๘.๖๒
ธันวาคม
๙๙.๑๕
๒๕๕๖
มกราคม
๙๘.๖๓
กุมภาพันธ์
๙๘.๔๓
มีนาคม
๙๘.๗๐
เมษายน
๙๘.๔๕
พฤษภาคม
๙๘.๔๖
มิถุนายน
๙๘.๙๐
กรกฎาคม
๙๘.๕๑
สิงหาคม
๙๘.๐๘
กันยายน
๙๗.๗๖

 

รายละเอียดแสดงเป็นแผนภาพ

  แผนภาพแสดงร้อยละของระยะเวลาการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย


 secretary.jpg
งานเลขานุการผู้บริหาร
    ๑. กลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ/ลงนาม
    ๒. รับคำสั่งการจากผู้บริหาร และดำเนินการตามคำสั่งการ
    ๓. พิมพ์ ร่าง โต้ตอบ เอกสารราชการ
    ๔. จัดทำตารางนัดหมายของผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
    ๕. ต้อนรับและดูแลผู้มาติดต่อประสานงานกับผู้บริหาร
    ๖. สำเนาเอกสารพิจารณาสั่งการ/ลงนาม ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมประชุมพร้อมผู้บริหาร
    ๗. ประสานงานนัดหมายเวลาการประชุมระหว่างผู้บริหารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
    ๘. ประสานงานการประชุมประจำเดือนของแต่ละฝ่าย
    ๙. ประสานงานการประชุมกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
    ๑๐. จัดทำเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา
    ๑๑. จัดทำเอกสารขออนุมัติเบิก-จ่ายค่าโทรศัพท์มือถือประจำเดือนของผู้บริหาร และเลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ หมายเลข
    ๑๒. จัดทำเอกสารขออนุมัติเบิก-จ่ายค่าโทรศัพท์ และจัดทำทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ทางใกล้-ทางไกล ประจำเดือน จำนวน ๒ หมายเลข
    ๑๓. จัดทำตารางการใช้งานห้องประชุม ประสานงานการขอใช้ห้องประชุมจัดเตรียมความพร้อมและจัดอาหารว่างในการประชุมต่าง ๆ
    ๑๔. จัดทำตารางเวรให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำ ห้อง ๑๐๑ , กองกิจการนิสิต และอาคาร KB ประจำเดือน
    ๑๕. จัดทำเอกสารขออนุมัติในหลักการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติของ ห้อง ๑๐๑ กองกิจการนิสิต และอาคาร KB ประจำเดือน
    ๑๖. จัดทำเอกสารขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ ห้อง ๑๐๑ กองกิจการนิสิต และอาคาร KB ประจำเดือน
    ๑๗. จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน KPI รายบุคคล
    ๑๘. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
    ๑๙. ชำระค่าโทรศัพท์มือถือ ณ AIS Shop เดือนละ 2 ครั้ง
    ๒๐. เวรประจำห้องสำนักงานเลขานุการทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  (สองสัปดาห์ ๑ ครั้ง)
    ๒๑. รับผิดชอบงานสารบรรณและงานบุคคล แทนคุณนิภาวดี (ในกรณีไปราชการ และกรณีลา)
    ๒๒. ประชุมฝ่ายสำนักงานเลขานุการ
    ๒๓. เลขานุการการประชุมสำนักคอมพิวเตอร์
    ๒๔. จัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาองค์กร : โครงการประชาสัมพันธ์องค์กร ด้วย Social Media “โครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ ๒ ทศวรรษ สำนักคอมพิวเตอร์ ขับเคลื่อนสู่องค์กรอัจฉริยะ ภายใต้หัวข้อ “Connect the Globe Connect the Future of Learning”
    ๒๕. จัดโครงการสัมมนาการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G อย่างชาญฉลาด ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
    ๒๖. เข้าร่วมโครงการอบรม “การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย” ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
    ๒๗. ติดต่อประสานงานการสำรองที่พัก การจองตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเข้าร่วมประชุม และสัมมนา ของผู้บริหาร

งานบุคคล
    ๑. ตรวจสอบและจัดทำการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน ๑๗ คน
    ๒. จัดทำบันทึกพนักงานขอลาออกและดำเนินการลบสิทธิ์พนักงานที่ลาออกในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสแกนนิ้วมือ
    ๓. ดำเนินการเพิ่มสิทธิ์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสแกนนิ้วมือของพนักงานและลูกจ้างของสำนักคอมพิวเตอร์
    ๔. จัดทำข้อมูลเงินเดือนของข้าราชการ เพื่อเสนอพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน       พ.ศ๒๕๕๖ และ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมจัดทำประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
    ๕. จัดทำคำสั่งเพิ่มเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    ๖. ตรวจสอบเงินเดือนและจัดทำคำสั่งเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    ๗. การจัดทำหนังสือรับรอง ของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย และลูกจ้างโครงการฯ และนิสิตช่วยงาน หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
    ๘. การประกันสังคมและสวัสดิการประกันภัยหมู่ม.บูรพา ประกันภัยสุขภาพ (บูพา) ประกันภัยอุบัติเหตุ รับเข้า ออกบัตรประจำตัวเปลี่ยนโรงพยาบาลเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิหลักเกณฑ์การรับ–จ่ายเงินสวัสดิการให้กับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
    ๙. จัดทำบันทึกเสนอเรื่องการขออนุมัติการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคล
        - ประกาศรับสมัครงาน / จัดทำคำโอน ขอย้าย / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
        - ประกาศผลสอบคัดเลือก / รับรายงานตัว สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ตรวจสอบหลักฐานของผู้ได้รับการบรรจุใหม่ / จัดทำคำสั่งกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงาน/
        - จัดทำคำสั่งต่อสัญญาจ้าง / จัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติบุคลากร และที่บรรจุใหม่
    ๑๐. จัดทำบันทึกส่งประวัติพนักงานเข้าใหม่ เพื่อตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายมือ
    ๑๑. จัดทำคำสั่งบรรจุพนักงาน และจัดทำบันทึกจัดส่งให้กองคลังและทรัพย์สิน กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน และงานการเงินส่วนงาน 
    ๑๒. จัดทำประกาศรายชื่อพนักงานสายสนับสนุน ของตำแหน่งสาขาขาดแคลนคอมพิวเตอร์
    ๑๓. ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และจัดทำทึกขอเบิกเงินสมนาคุณประจำทุกเดือน
    ๑๔. ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และนักวิชาการพัสดุ และจัดทำทึกขอเบิกเงินสมนาคุณประจำทุกเดือน
    ๑๕. ควบคุมและตรวจสอบข้อมูลประวัติการลาทุกประเภทของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบการมาปฏิบัติงานรายวัน และจัดทำรายงานสรุปรายเดือน และสรุปรายปีตามปีงบประมาณ
    ๑๖. ดำเนินการลงข้อมูลการลา ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ในระบบ SharePoint ปฏิทินการลา ในเว็บสำนักคอมพิวเตอร์ http://ict.buu.ac.th
    ๑๗. จัดทำบัญชีลงนามมาปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน ณ สำนักคอมพิวเตอร์
    ๑๘. จัดทำบันทึกขอลาศึกษาต่อภายในประเทศ ขอลาไปฝึกอบรม สัมมนา ดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ รายงานตัวกลับให้กับผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
    ๑๙. ทำหน้าที่อบรมปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้างที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการสรรหาและฝึกอบรม เรื่องระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของระบบ ISO ของสำนักคอมพิวเตอร์ ทั้ง ๓ ระบบ
    ๒๐. ทำหน้าที่แนะนำบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ และนิสิตเข้าฝึกงาน ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
    ๒๑. จัดทำเอกสารข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง (องค์ประกอบที่ ๒) เอกสารแนบ ๒ จำนวน ๕๐ คน
    ๒๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
    ๒๓. จัดทำข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๒.๔.๑ และองค์ประกอบที่ ๗ ของส่วนงาน

งานสารบรรณ
    ๑. ดำเนินการรับลงทะเบียนรับหนังสือภายใน จำนวน ๒,๒๔๐ เรื่อง
    ๒. ดำเนินการรับลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก จำนวน ๑,๐๘๗ เรื่อง
    ๓. ดำเนินการลงทะเบียนหนังสือส่งภายใน จำนวน ๗๒๓ เรื่อง
    ๔. ดำเนินการลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก จำนวน ๑๗๙ เรื่อง
    ๕. ออกเลขที่หนังสือของฝ่าย จำนวน  ๓ ฝ่าย
        - ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม โครงการการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรม จำนวน ๑๑๑ เรื่อง
        - ฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน ๑๘๑ เรื่อง
        - สำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน ๗๗๙ เรื่อง
    ๖. ควบคุม และออกเลขที่ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๙ เรื่อง
    ๗. ควบคุม และออกเลขที่คำสั่งสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๕ เรื่อง
    ๘. สแกนหนังสือรับภายใน-ภายนอก เอกสารราชการ วาระการประชุม เอกสารรายงานการประชุม คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญาการจ้าง เพื่อส่งผ่านในระบบ e-mail และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จำนวน ๑,๐๘๗ เรื่อง
    ๙. เกษียรหนังสือรับภายในและภายนอก เสนอผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓,๓๒๗ เรื่อง
    ๑๐. ดำเนินการร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการของส่วนงาน จำนวน ๗๒๓  เรื่อง
    ๑๑. ตรวจสอบติดตามหนังสือราชการที่รอดำเนินการจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
    ๑๒. จัดเก็บหนังสือราชการตามหมวดหมู่งานสารบรรณ
    ๑๓. จัดพิมพ์ที่อยู่ และจัดส่งจดหมาย ไปรษณีย์ของสำนักคอมพิวเตอร์
    ๑๔. จัดทำขอเบิกเงินค่าไปรษีย์อากรของส่วนงานประจำเดือนทุกเดือน

งานนโยบายและแผน
    ๑. วิเคราะห์และจัดทำประมาณการรายรับ จำนวน  ๑ ครั้ง
    ๒. จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๑ ครั้ง
    ๓. จัดทำคำของบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ครั้ง
    ๔. บันทึกข้อมูลการจัดทำประมาณการรายรับและคำของบประมาณแผ่นดินลงระบบ Google Dive
    ๕. บันทึกข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
    ๖. รายงานเงินคงเหลือ และเงินสะสมส่วนงาน จำนวน ๑๒ ครั้ง
    ๗. ตัดโอนหมวดเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
    ๘. วิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและขอเพิ่มอีก จำนวน ๒ อัตรา
    ๙. จัดทำรายงานประจำปีส่งมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ครั้ง
    ๑๐. จัดทำสถิติรายรับย้อนหลัง  จำนวน ๕  ครั้ง

งานประกันคุณภาพการศึกษา
    ๑. จัดทำรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๕๕
    ๒. จัดทำเล่มผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการผู้ประเมิน
    ๓. ทำหน้าที่เลขานุการการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ
    ๔. บันทึกข้อมูลการประเมินตนเองลงระบบ CHE QA ONLINE
    ๕. จัดทำข้อมูลสำหรับจัดบอร์ดนิทรรศการวันประกันคุณภาพ
    ๖. จัดทำแผนการตรวจติดตามภายในระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
    ๗. จัดเก็บเอกสารและขึ้นทะเบียนเอกสารให้เป็นปัจจุบัน
    ๘. ตรวจติดตามภายในระบบมาตรฐาน ISO
    ๙. รับการตรวจรับรองระบบ ISO 14001:2004 จากบริษัท
    ๑๐. รับการตรวจรับรองเพื่อรักษาระบบ ISO 9001:2008 และ ISO 27001:2005 จากบริษัท
    ๑๑. แก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO
    ๑๒. เป็นผู้ช่วย EMR QMR และ ISMR เพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบมาตรฐาน ISO                             

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
     - อาคารสถานที่
    ๑. งานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี(KB)
    ๒. งานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการอาคารกองกิจการนิสิต
    ๓. กำหนด TOR พร้อมจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ประกอบงานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปร(KB) 
    ๔. ดำเนินการจัดหา โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ผ้าม่าน แถบสติ๊กเกอร์ ระบบคีย์การ์ด โพเดี้ยม ระบบปรับอากาศ ฟิล์ม ผ้าม่าน แถบสติ๊กเกอร์
    ๕. งานปรับปรุงปักเสาพาดสายไฟแรงสูง
    ๖. งานเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสำรอง
    ๗. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้ง ๓ ระบบ
    ๘. สถิติการพบปัญหาของระบบไฟฟ้าของสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๗ ครั้ง
    ๙. ประสานงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศห้อง 212 ขนาด 60,000 BTU จำนวน ๒ เครื่อง
    ๑๐. กรรมการอนุรักษ์พลังงานประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
    ๑๑.  กรรมการตรวจรับระบบไฟฟ้าแรงสูงอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี(KB) 
    ๑๒. ประสานงานวัน Soft Opening อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี(KB)
    ๑๓. EMR ระบบ ISO14001:2004
    ๑๔. กรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี ๒๕๕๕
    ๑๕. กรรมการขายครุภัณฑ์ประจำปี ๒๕๕๕
    ๑๖. ประธานกรรมการตรวจรับระบบไฟฟ้าสำรองอาคารสำนักคอมพิวเตอร์
    ๑๗. กรรมการราคากลาง และตรวจรับงานปรับปรุงอาคาร KB เฟส ๓ -๔ และกองกิจการนิสิต
    ๑๘  กรรมการตรวจรับฟอนิเจอร์ อาคาร KB เฟส ๓ -๔ และกองกิจการนิสิต
    ๑๙. กรรมการตรวจรับ MA ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินสำนักคอมพิวเตอร์
    ๒๐. ควบคุมดูแลสถานที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
    ๒๑. ประสานงานการให้บริการ การใช้พื้นที่กิจกรรมรับน้องบริเวณด้านหลังอาคารสำนักคอมพิวเตอร์
    ๒๒. ประสานงานจัดสถานที่งานประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมธำรงบัวศรี
    ๒๓. กรรมการ - ที่ราชพัสดุสำนักคอมพิวเตอร์ / การจ้างเหมาทำความสะอาดประจำสำนักคอมพิวเตอร์ /การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ / งานค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาชนภาคตะวันออก           ครั้งที่ ๑๙ / การตรวจรับงานปรับปรุงห้อง ๒๐๑ / ประสานงานการโอนครุภัณฑ์ของสำนักคอมพิวเตอร์ให้วิทยาเขตสระแก้ว /ตรวจรับเครื่องปรับอากาศสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ เครื่อง / ตรวจรับงานปรับปรุงห้อง ๓๐๑ / ตรวจรับการติดตั้งผ้าม่านห้องรองผู้อำนวยการ / ตรวจรับเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการ /ตรวจรับงานปรับปรุงทาสีห้อง ๒๑๒ / ฝ่ายสถานที่งานสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ครั้งที่ ๒๑ / ตรวจรับงานซ่อมบำรุงระบบประปาสำนักคอมพิวเตอร์
   
    - ยานพาหนะ 
    ๑. ขับรถยนต์ไปราชการกรุงเทพฯ                    จำนวน     ๗๐ ครั้ง   
    ๒. ขับรถยนต์ไปราชการต่างจังหวัด                    จำนวน     ๓๙ ครั้ง 
    ๓. ขับรถยนต์ในจังหวัด                              จำนวน     ๖๕ ครั้ง  
    ๔. Print งานสารบรรณใน Website               จำนวน     ๔๔ แผ่น            
    ๕. ถ่ายเอกสารงานสารบรรณ                       จำนวน     ๖๖ แผ่น
    ๖. ถ่ายเอกสารงานพัสดุ                              จำนวน     ๕๖ แผ่น
    ๗. ติดหมายเลขครุภัณฑ์
    ๘. ส่งเอกสารด่วน

งานการเงินและบัญชี
    ๑. การรับเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน จากระบบบัญชี ๓ มิติ จำนวน ๓๙๘ เรื่อง
        - รับเงินการให้บริการพิมพ์งานที่กองกิจการนิสิต
        - รับเงินจากรายได้โครงการบริการวิชาการ
        - รับเงินจากการให้เช่าสถานที่
        - รับเงินจากการรายได้อื่น
    ๒. การจ่ายเงิน จากระบบบัญชี ๓ มิติ จำนวน ๗๖๙ เรื่อง
        - จ่ายเงินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้
        - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค
        - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และเงินประจำตำแหน่ง
        - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน
        - ดูแลเรื่องสัญญายืมเงินจากเงินทดรองภายในสำนักคอมพิวเตอร์
        - นำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายทุกสิ้นเดือน
    ๓. การจัดทำทะเบียนคุม
        - จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย และทะเบียนคุมงบประมาณเงินรายได้  (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) จำนวน ๓๑๓ รายการ
        - จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ จำนวน ๒๒๙ รายงาน
        - จัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา และรับ/คืนหลักประกัน
    ๔. การจัดทำรายงาน
        - จัดทำรายงานเงินทดรองราชการส่งตรวจสอบภายใน จำนวน ๑๒ รายงาน
        - จัดทำรายงานผลการจ่ายจริงส่งกองคลัง จำนวน ๑๒ รายงาน
        - จัดทำรายงานบัญชีเงินสดประจำวัน จำนวน ๗๖ รายงาน
        - จัดทำรายงานผลการจ่ายจริง ส่งกองคลังและทรัพย์สิน จำนวน ๑๒ รายงาน
        - จัดทำรายงานตารางเปรียบเทียบค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖       
        - จัดทำรายงานผลการจ่ายจริง และยอดคงเหลือ เรียนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑๒ รายงาน       
        - จัดทำรายงานค่าสาธารณูปโภค เรียนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายงาน
        - จัดทำรายงานค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ส่งกองแผนงาน จำนวน ๑ รายงาน
        - จัดทำแผนประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
        - จัดทำรายงานกองทุนสวัสดิการสำนักคอมพิวเตอร์ เสนอคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการ สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายงาน
        - จัดทำรายงานกองทุนสวัสดิการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เสนอคณะกรรมการ ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายงาน

งานพัสดุ  
    ๑. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน ๓๔๑ เรื่อง
    ๒. งานจัดทำการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน ๑,๐๖๔ รายการ
    ๓. งานจัดทำใบเบิกวัสดุ จำนวน  ๔๐๓  ใบ
    ๔. งานจัดทำใบเบิกครุภัณฑ์  จำนวน ๑๑๓ ใบ
    ๕. งานจัดทำใบเบิกครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์  จำนวน ๓๙ ใบ
    ๖. งานจัดทำสัญญา ฯ จำนวน ๓๓ สัญญา
    ๗. งานจัดทำทะเบียนคุมสัญญา  จำนวน ๓๗ สัญญา
    ๘. งานพิมพ์และติดหมายเลขครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน ๑,๐๖๔ รายการ
    ๙. งานจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา จำนวน ๑๕๗ เรื่อง
    ๑๐. งานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction  จำนวน ๑ เรื่อง
    ๑๑. งานกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒๘ เรื่อง
    ๑๒.  งานตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๑ ครั้ง
    ๑๓.  งานจำหน่ายพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ครั้ง
    ๑๔.  งานที่ราชพัสดุอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เรื่อง
        -  เช่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักคอมพิวเตอร์
        -  เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้ ATM
        -  เช่าพื้นที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑  จำนวนพื้นที่ ๑๖.๕ ตารางเมตร
    ๑๕. งานปรับปรุงห้องบริการอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
    ๑๖. งานปรับปรุงห้องให้บริการกองกิจการนิสิต ชั้น ๒
    ๑๗.  งานค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ MA / งานต่ออายุลิขสิทธิ์ ประกอบด้วย
        -  ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง  จำนวน ๑ ระบบ
        -  อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก Core Switch อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ
        -  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Distribution Switch  อาคารกิจการนิสิต จำนวน ๑ ระบบ
        -  อุปกรณ์ควบคุมเครือช่ายไร้สายจาก ส่วนกลาง Wireless Controller จำนวน ๑ ระบบ
        -  อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ระบบ
        -  ระบบซอฟต์แวร์สำหรับตรจสอบระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ
        -  อุปกรณ์กระจายสัญญาณประจำอาคารสำนักหอสมุด จำนวน ๑ ระบบ
        -  อุปกรณ์กระจายสัญญาณประจำคณะวิศวิกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ระบบ
        -  อุปกรณ์กระจายสัญญาหลัก Core Switch อาคาสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ ระบบ
        -  อุปกรณ์ SUN Enterprise 3500 Server จำนวน ๑ ระบบ
        -  อุปกรณ์ควบคุมเครือช่ายไร้สายจาก ส่วนกลาง Wireless Controller 4704 จำนวน ๑ ระบบ
        -  อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักประจำคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๑ ระบบ
        -  อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักประจำคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๑ ระบบ
        -  อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ ระบบ
        -  อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall Paloalto PA-5050  จำนวน ๑ ระบบ
        -  เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS  จำนวน ๑ เครื่อง
        -  ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์ระบบปัองกันสแปมเมลล์ จำนวน ๑ ระบบ
        -  ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์ระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด
        -  ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์และบำรุงรักษาความปลอดภัย Firewall จำนวน ๑ ชุด
        -  ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา Campus Desktop Package จำนวน ๑ ชุด
    ๑๘. งานจ้างเหมาบริการอาคารสำนักคอมพิวเตอร์
        -  ค่าจำกัดปลวก จำนวน ๑๒ งวด
        -  ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑๒ งวด
    ๑๙. งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
        - ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๕๑ เครื่อง
        - ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ เครื่อง
        - ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕๐ เครื่อง
    ๒๐  จัดทำแผนจัดซื้อ/จ้างและรายงานการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยรายงานมหาวิทยาลัยประจำเดือน
    ๒๑. จัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖   โดยรายงานมหาวิทยาลัยประจำเดือน
    ๒๒. จัดทำการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑืในระบบบัญชี ๓ มิติ  และไม่อยู่ในระบบบัญชีสามมิติ     (Microsoft Excel) ตามเอกสารการรายงานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทุกรายการ โดยแก้ไขในส่วนของผู้รับผิดฝ่ายผู้รับผิดชอบ
    ๒๓. ออกเลขควบคุมเอกสารจัดซื้อจ้างของฝ่ายฯ
    ๒๔. จัดทำหนังสือรับรองผลงานให้บริษัทฯ
    ๒๕. จัดทำบันทึกรับ/คืนหลักประกันซอง
    ๒๖. ทำการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและส่งให้ระบบบัญชีสามมิติเพิ่มระบบ 
    ๒๗.  ทำการควบคุมใบยืม-คืน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
    ๒๘.  งานจัดซื้อวัสดุอุปกณ์ เช่น ชา กาแฟ โอวัลติน  น้ำตาล และอื่นๆ  สำหรับบริการบุคลาการ
    ๒๙. ตรวจสอบวัสดุคงเหลือประจำเดือน 
    ๓๐.  คัดเลือกผู้ขายสินค้ารายใหม่
    ๓๑.  ประเมินผู้ขายสินค้ารายปัจจุบันและการควบคุมมบพิษสำหรับผู้มาติดต่อหรือบริษัทที่เข้า ดำเนินการธุรกิจภายในสำนักคอมพิวเตอร์  จำนวน ๒ ครั้ง
    ๓๒. จัดทำบัญชี Assest List ของฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ
    ๓๓. จัดทำใบนำครุภัณฑ์ออกซ่อมภายนอกหรือจำหน่าย
    ๓๔. จัดทำรายการบัญชีรายชื่อสื่อ Media ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ
    ๓๕. จัดทำบัญชีการยืม – คืน สื่อ Media ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ
    ๓๖. ข้อตกลงในการรักษาความลับ

หน่วยบริการอัดสำเนา
    ๑. งานรับ – ส่งเอกสาร  ประจำทุกวัน รอบเวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบเวลา ๑๔.๐๐น.
        - การนำส่งหนังสือราชการแต่ละหน่วยงาน จำนวน ๑,๒๑๕ ครั้ง
        - ส่งจดหมาย,พัสดุ ของหน่วยงานและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๘ ครั้ง
        - นำจดหมาย,พัสดุ ใส่ล็อกเกอร์ ของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒,๙๔๕  ฉบับ
    ๒. งานถ่ายเอกสารประจำสำนักคอมพิวเตอร์และโครงการฯ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒,๑๖๗ ชุด
        - เย็บและเข้าเล่ม สันข้างและกระดูกงูประจำสำนักคอมพิวเตอร์และโครงการฯที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๙๙ เล่ม
        - เอกสาร ISO 14001: 2008
        - อบรม KM
        - คู่มือการใช้งาน Microsoft sharepoint สำหรับผู้ใช้งาน
        - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
        - คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน
        - คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับAdministrator
        - ติดวาระการประชุมกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์
        - จัดทำกล่องขยะรีไซเคิลและกล่องขยะทิ้ง ในระบบ  ISO 14001: 2004 ของสำนักคอมพิวเตอร์
    ๓. ตรวจเช็คเครื่องถ่ายเอกสาร/บำรุงรักษา จำนวน ๒ เครื่อง
        - OKI รุ่น ES-3640
        - RICOH 
    ๔. เปิด – ปิด อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลา ๐๗.๓๐น. – ๑๖.๓๐น 
 
m002.jpg
งานพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
     ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖) ได้ดำเนินการด้านต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้

     การใช้งานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (BUU LMS)

           ในปี ๒๕๕๖ มีคณาจารย์ในแต่ละคณะเข้าใช้ระบบ BUU LMS ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งสิ้นจำนวน
     ๑๙๑ รายวิชา จำแนกตามคณะได้ดังนี้
                - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (Management and Tourism) จำนวน ๑๒ รายวิชา
                - คณะพยาบาลศาสตร์ (Nursing) จำนวน ๘ รายวิชา
                - คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geoinformatics) จำนวน ๓ รายวิชา
                - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) จำนวน ๓๓ รายวิชา
                - คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (Political Science and Law)  จำนวน ๒ รายวิชา
                - คณะวิทยาการสารสนเทศ (Informatics) จำนวน ๑๐ รายวิชา
                - คณะวิทยาศาสตร์(Science) จำนวน ๒๖ รายวิชา
                - คณะวิศวกรรมศาสตร์(Engineering) จำนวน ๑๕ รายวิชา
                - คณะศึกษาศาสตร์ (Education) จำนวน ๕๙ รายวิชา
                - คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health) จำนวน ๑๖ รายวิชา
                - วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี  คณะอัญมณี จำนวน ๑ รายวิชา     
                - วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๔ รายวิชา
                - วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี  คณะเทคโนโลยีทางทะเล จำนวน ๑ รายวิชา      
                - วิทยาเขตสระแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒๘ รายวิชา                           
 
     การพัฒนาคอร์สแวร์
        ในปี ๒๕๕๖ ได้ทำการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ วิชา โดยมีรายละเอียดวิชาที่จัดทำดังนี้
                ๑. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา
                          - วิชา การโปรแกรมจิตใต้สำนึกและสมาธิบำบัดเพื่อสุขภาพ

     การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
        ในปี ๒๕๕๖ ได้ทำการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จำนวน ๑๑ วิชา โดยมีรายละเอียดวิชาที่จัดทำดังนี้
                ๑. คณะวิทยาการสารสนเทศ
                          - วิชา หลักการโปรแกรม
                ๒. คณะวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
                          - วิชา วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ
                ๓. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพื้นฐานสาธารณสุข
                          - วิชา ปรัชญาสาธารณสุขและจรรยาบรรณ
                ๔. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
                          - วิชา บูรณาการสอนภาษาไทย
                ๕. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
                          - วิชา การทำวิจัยทางสังคมศาสตร์
                ๖. สถาบันภาษา
                          - วิชา English for job application
                ๗. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
                          - วิชา ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
                ๘. สำนักคอมพิวเตอร์
                          - แผนยุทธศาสตร์
                ๙. มหาวิทยาลัยบูรพา
                          - แผนยุทธศาสตร์
                ๑๐. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
                          - แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
                ๑๑. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
                          - คู่มือวิทยาลัยชุมชน

     วิดีโอสตรีมมิ่ง
         ในปี ๒๕๕๖ ได้มีคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ สนใจเข้าร่วมโครงการบันทึกวิดีโอการเรียนการสอน จำนวน ๑๘ วิชา โดย
มีรายละเอียดวิชาที่จัดทำดังนี้
                ๑. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
                          - วิชา 302102 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
                          - วิชา 302382 คณิตศาสตร์การเงิน
                ๒. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์
                          - วิชา 309102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                          - วิชา 309103 วิทยาศาสตร์ทางทะเล
                ๓. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
                          - วิชา 400103 Communication Language for Teachers
                          - วิชา 400391 Professional Experience II
                          - วิชา 400416 Learning Management Integration for Thai Language I
                ๔. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
                          - วิชา 423210 Principle and Theory in Educational Technology
                ๕. คณะวิทยาการสารสนเทศ
                          - วิชา 310360 Intro to AI
                          - วิชา 886201 หลักการโปรแกรม 1 (Programming Fundamental I)
                          - วิชา 887521 Information System Development
                ๖. คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                          - วิชา 887551 Advanced Database Management Systems
                ๗. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
                          - วิชา 228102 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ กลุ่ม 2113
                          - วิชา 228102 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ กลุ่ม 2201
                ๘. สถาบันภาษา
                          - วิชา 999045 English Reading for Careers
                          - วิชา 999061 English Reading for Graduate Studies (2/2555)
                          - วิชา 999061 English Reading for Graduate Studies (1/2556)
                          - วิชา 999062 Academic Reading and Writing
 
     โครงการจัดหาอุปกรณ์ และบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนทางไกล
          ในปี ๒๕๕๖ ได้มีการดำเนินงานในการจัดหาอุปกรณ์ และบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนทางไกล
จำนวน ๕ โครงการดังนี้
                (๑) จัดหาระบบ Web Conference
                (๒) จัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพสำหรับการเรียนการสอน
                (๓) ปรับปรุงห้องให้บริการการเรียนการสอนทางไกล ๒๐๑
                (๔) ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนออนไลน์
                (๕) การบำรุงรักษาอุปกรณ์บันทึกวีดิโอการเรียนการสอนด้วย Echo360

     โครงการฝึกอบรมและโครงบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
          ในปี ๒๕๕๖ ได้มีการดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรม จำนวน ๔ โครงการดังนี้
                (๑) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Adobe Presenter เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง”
                (๒) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนด้วย BUU LMS”
                (๓) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้าง Presentation บนเว็บอย่างง่ายด้วย Prezi”
                (๔) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Distance Learning & Meeting with SCOPIA Desktop”
 
m001.jpg
ฝ่ายบริการวิชาการ
     ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖) ได้ดำเนินการด้านต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรด้านไอซีที การพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรด้านไอซีที มีการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรด้านไอซีที จำนวน ๑๙ โครงการ/กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันที่จัดโครงการ

จำนวนกิจกรรม

โครงการสัมมนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม สำนักคอมพิวเตอร์

๑๕-๑๖, ๒๔ และ
๓๑ ต.ค. ๒๕๕๕

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านไอที สำหรับผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Special English program for IT Executive

๒๔ ต.ค. ๒๕๕๕ -  ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๖

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านไอที สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Special English program for IT Staff

๒๕ ต.ค. ๒๕๕๕ -    ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๖

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Microsoft SharePoint 2010

๕-๖ พ.ย. ๒๕๕๕

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านไอซีที หลักสูตร “การพัฒนา Application บน Windows 8”

๘ พ.ย. ๒๕๕๕

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย หลักสูตร “R2R for IT Staff : การวิจัยในงานประจำสำหรับบุคลากรทางไอที”

๒๘ พ.ย. ๒๕๕๕

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์

๑ ธ.ค. ๒๕๕๕

โครงการอบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ “รู้ทันปัญหาระบบเครือข่าย”

๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๕

โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

๑ ก.พ. ๒๕๕๖

๑๐

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ : Share to Learn”

๑๒ ก.พ. ๒๕๕๖

๑๑

โครงการสัมมนา “ทิศทางของศูนย์ไอทีในศตวรรษที่ ๒๑”

๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖

๑๒

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Adobe Presenter เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง”

๖ มิ.ย. ๒๕๕๖

๑๓

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนด้วย BUU LMS”

๗ มิ.ย. ๒๕๕๖

๑๔

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาสำคัญอย่างไรกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์”

๑๑ ก.ค. ๒๕๕๖

๑๕

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้าง Presentation บนเว็บอย่างง่ายด้วย Prezi”

๑๘ ก.ค. ๒๕๕๖

๑๖

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Distance Learning & Meeting with SCOPIA Desktop”

๓๐ ก.ค. ๒๕๕๖

๑๗

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม IBM SPSS for Windows”

๕ – ๖ ก.ย. ๒๕๕๖

๑๘

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนา
โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ iOS ขั้นพื้นฐาน”

๑๖ – ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๖

๑๙

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Office 365
Train the Trainer"

๒๓ ก.ย. ๒๕๕๖๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม มีจำนวน ๒๕ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

ลำดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันที่จัดโครงการ

จำนวนกิจกรรม

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านไอซีที หลักสูตร
“การพัฒนา Application บน Windows 8”

๘ พ.ย. ๒๕๕๕

โครงการอบรมระบบวิทยาลัยชุมชนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Community College) ระยะที่ ๑

๑๔-๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๕

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G อย่างชาญฉลาด"

๔ ก.พ. ๒๕๕๖

โครงการค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนภาคตะวันออกครั้งที่ ๑๙ รุ่นจูเนียร์

๑๓ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖

โครงการค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนภาคตะวันออกครั้งที่ ๑๙ รุ่นซีเนียร์

๑๓ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 Intermediate สำหรับพนักงานบริษัท แอคูชเน็ท ไทเทิลลิสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

๒๐ - ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๖

โครงการพัฒนาระบบบริการจัดการข้อมูลของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๒๙ มี.ค. ๒๕๕๖

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนในโครงการทุนการศึกษา”

๒๖ – ๒๗ เม.ย.  ๒๕๕๖

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้าง Service Blueprint สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์”

๒๙ เม.ย. ๒๕๕๖

๑๐

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (โครงการพัฒนากำลังคนด้าน ICT) หลักสูตร Microsoft word (Tips) รุ่นที่ ๑

๔ มิ.ย. ๒๕๕๖

๑๑

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (โครงการพัฒนากำลังคนด้าน ICT) หลักสูตร Microsoft Excel (Tips) รุ่นที่ ๑

๕ มิ.ย. ๒๕๕๖

๑๒

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (โครงการพัฒนากำลังคนด้าน ICT) หลักสูตร Microsoft PowerPoint (Tips) รุ่นที่ ๑

๖ มิ.ย. ๒๕๕๖

๑๓

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (โครงการพัฒนากำลังคนด้าน ICT) หลักสูตร Microsoft Outlook (Basic) รุ่นที่ ๑

๗ มิ.ย. ๒๕๕๖

๑๔

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (โครงการพัฒนากำลังคนด้าน ICT) หลักสูตร Microsoft Access (Basic) รุ่นที่ ๑

๑๘-๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๖

๑๕

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (โครงการพัฒนากำลังคนด้าน ICT) หลักสูตร Microsoft word (Tips) รุ่นที่ ๒

๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๖

๑๖

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (โครงการพัฒนากำลังคนด้าน ICT) หลักสูตร Microsoft Excel (Tips) รุ่นที่ ๒

๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๖

๑๗

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (โครงการพัฒนากำลังคนด้าน ICT) หลักสูตร Microsoft PowerPoint (Tips) รุ่นที่ ๒

๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๖

๑๘

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (โครงการพัฒนากำลังคนด้าน ICT) หลักสูตร Microsoft Outlook (Basic) รุ่นที่ ๒

๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๖

๑๙

โครงการยกระดับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ ค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยี (หลักสูตร “การสร้างเกม ๓ มิติ ด้วยโปรแกรม KODU GAME LAB”

๔-๕ ก.ค. ๒๕๕๖

๒๐

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (โครงการพัฒนากำลังคนด้าน ICT) หลักสูตร Microsoft Access Basic) รุ่นที่ ๒

๒๔-๒๖ ก.ค. ๒๕๕๖

๒๑

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (โครงการพัฒนากำลังคนด้าน  ICT) หลักสูตร Microsoft Excel Tips) รุ่นที่ ๓

๒๒ ส.ค. ๒๕๕๖

๒๒

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (โครงการพัฒนากำลังคนด้าน ICT) หลักสูตร Microsoft Word Tips) รุ่นที่ ๓

๒๓ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๓

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบวิทยาลัยชุมชนอิเล็กทรอนิกส์

๒๘ – ๓๐ ส.ค.๒๕๕๖

๒๔

โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์

๙ – ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๖​​​​